money-tree

ออมก่อนรวยก่อน พูดกันให้ได้ยินบ่อยๆ แล้วจะทำยังไงให้เิงินออมมันงอกเงยเพิ่มขึ้นดีหล่ะ
เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยก็น้อย ทำยังไงดีหล่ะ ที่นี้